Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Mebli „ Wuteh” S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Chłopickiego 6/10. 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych,. sprawuje Inspektor Ochrony Danych  z którym można się skontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Także w razie wątpliwości co do realizacji Państwa praw, mailowo: rodo@wuteh.com.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Fabryki Mebli „ Wuteh” S.A.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym (co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes – art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  1. a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. b) podmioty, którym „ Wuteh” S.A. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Spółki,  
  3. c) podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

 Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; 

– jeśli uznacie Państwo,  że Państwa dane osobowe przetwarzane przez FM „Wuteh”  S.A. są niezgodne ze stanem faktycznym, macie prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  

–  żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 

–  wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu FM „Wuteh” S.A.,  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość. 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez FM „Wuteh”  S.A. danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

Administrator, nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

INFOLINIA 800 550 010