Informacje o spółce

 1. O firmie
  Fabryka mebli WUTEH S.A.
  gen. Chłopickiego 6/10
  87-100 Toruń
  NIP: 879-016-89-49
  Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000055352
 2. Aktualny certyfikat ISO
 3. Akcjonariat (akcjonariusze)
  1. Kapitał zakładowy w wysokości  1 022 820,00 zł, faktycznie wpłacony.
  2. Dematerializacja akcji
   1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych ustaw(Dz.U.2019poz.1798 z późniejszymi zmianami),  najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. należy złożyć wszystkie  posiadane przez akcjonariusza  papierowe dokumenty własności akcji Spółki  w siedzibie Spółki, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.Nadto, zgodnie z art. 16 powołanej wyżej ustawy:
    • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
    • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia, tj. listami poleconymi lub po wyrażeniu przez akcjonariusza uprzednio pisemnej zgody  i podaniu adresu e-mailowego, na który wezwanie powinno być wysłane.
    • Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
    • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r.

    Z tym samym dniem, zgodnie z Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2020 r. , rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez Dom Maklerski Navigator  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Podstawę wpisu do elektronicznego rejestru akcjonariuszy stanowić będzie wpis w Księdze Akcyjnej prowadzonej przez Spółkę. Po dniu 01 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez w/wym. podmiot.

   2. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
   3. Pierwsze wezwanie
   4. Drugie wezwanie
   5. Trzecie wezwanie
   6. Czwarte wezwanie
   7. Piąte wezwanie
   8. Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce.
  3. Rejestr akcjonariuszy
   1. Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
   2. Regulamin Rejestru akcjonariuszy
  4. Walne zgromadzenia
   1. Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał
    1. ogłoszenie o WZS – 17 lipca 2020 r.
    2. ogłoszenie o WZS – 26 czerwca 2021 r.
    3. ogłoszenie o WZS – 30 lipca 2021 r.
INFOLINIA 800 550 010