Informacje o spółce

 1. O firmie
  Fabryka mebli WUTEH S.A.
  gen. Chłopickiego 6/10
  87-100 Toruń
  NIP: 879-016-89-49
  Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000055352
 2. Aktualny certyfikat ISO
 3. Akcjonariat (akcjonariusze)
  1. Kapitał zakładowy w wysokości  1 022 820,00 zł, faktycznie wpłacony.
  2. Dematerializacja akcji
   1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych ustaw(Dz.U.2019poz.1798 z późniejszymi zmianami),  najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. należy złożyć wszystkie  posiadane przez akcjonariusza  papierowe dokumenty własności akcji Spółki  w siedzibie Spółki, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.Nadto, zgodnie z art. 16 powołanej wyżej ustawy:
    • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
    • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia, tj. listami poleconymi lub po wyrażeniu przez akcjonariusza uprzednio pisemnej zgody  i podaniu adresu e-mailowego, na który wezwanie powinno być wysłane.
    • Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
    • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r.

    Z tym samym dniem, zgodnie z Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2020 r. , rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez Dom Maklerski Navigator  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Podstawę wpisu do elektronicznego rejestru akcjonariuszy stanowić będzie wpis w Księdze Akcyjnej prowadzonej przez Spółkę. Po dniu 01 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez w/wym. podmiot.

   2. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
   3. Pierwsze wezwanie
   4. Drugie wezwanie
   5. Trzecie wezwanie
   6. Czwarte wezwanie
   7. Piąte wezwanie
   8. Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce.
  3. Rejestr akcjonariuszy
   1. Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
   2. Regulamin Rejestru akcjonariuszy
  4. Walne zgromadzenia
   1. Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał
    1. ogłoszenie o WZS – 17 lipca 2020 r.
    2. ogłoszenie o WZS – 26 czerwca 2021 r.
    3. ogłoszenie o WZS – 30 lipca 2021 r.
INFOLINIA 800 550 010

Nasza strona używa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close