Warunki gwarancji

Zasady udzielania ochrony gwarancyjnej w Wuteh

 

1. Gwarancja udzielana przez Fabrykę Mebli Biurowych Wuteh S.A. na wyprodukowane Wyroby wynosi 3 lata od daty odbioru mebli. Z wyłączeniem wyrobów podanych poniżej w tabeli 1.

Wyroby Gwarancja udzielana przez Wuteh
KOMO 2 lata
Stelaż Chromowany SS-1, SS-2 2 lata
Stelaż malowany proszkowo SS-21, SS-22 2 lata
Stelaż Chromowany SS-12, SS-11 2 lata
Noga T-2 2 lata
Oświetlenie LED 2 lata
Lady recepcyjne 2 lata

Tabela 1. Wyroby z gwarancją 2 letnią
2. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty odbioru mebli. Data ta jest umieszczona w przypadku montażu przez montażystów Fabryki Mebli Biurowych Wuteh S.A. na Protokole odbioru. Dokonany przez Państwa podpis na tym druku oznacza, iż potwierdzają Państwo, że dostarczony przez firmę Fabryka Mebli Biurowych Wuteh S.A. wyrób jest wolny od wszelkich wad jawnych. W przypadku montażu przez Klienta data ta jest umieszczona na dokumencie WZ, podpis na tym dokumencie oznacza, iż opakowanie wyrobu jest pozbawione wszelkich uszkodzeń.
3. Gwarancja na zakupione Produkty nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień nabywcy, które wynikają z niezgodności towaru z umową oraz z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wszystkie prawa przysługujące nabywcy, które wynikają z niniejszej gwarancji, mają zastosowanie według prawa kraju, w którym nastąpiła sprzedaż.
5. Odpowiedzialność Producenta z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie (w szczególności: wady materiałowe, konstrukcyjne lub wykonawcze powstałe z winy Producenta).
6. Gwarancja obejmuje wszystkie Produkty Wuteh, które są używane zgodnie z zasadami prawidłowego użytkowania i eksploatacji.
7. Instrukcja użytkowania i eksploatacji Produktów oraz zasady konserwacji i czyszczenia zostały wyszczególnione na końcu niniejszego dokumentu.

Zasady zgłaszania reklamacji w Fabryce Mebli Wuteh, procedura reklamacyjna

1. W ramach niniejszej gwarancji i przez cały okres jej obowiązywania, na podstawie zasadnej i prawidłowo zgłoszonej reklamacji, Wuteh zobowiązuje się dokonać w następującej kolejności: usunięcia wady lub naprawy Produktu albo jego części, a w razie braku powyższej możliwości – wymiany Produktu (lub jego części) na nowy, wolny od wad
2. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej jest przesłanie:
w formie pisemnej z określeniem problemu i ewentualnie zdjęciami powstałej wady,
na zgłoszeniu reklamacyjnym należy umieścić ponadto imię, nazwisko, adres i telefon osoby reklamującej meble,
zgłoszenie reklamacyjne mogą Państwo składać osobiście w siedzibie firmy Fabryki Mebli Biurowych Wuteh S.A., pod adresem: ul. Generała Chłopickiego 6, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@wuteh.com.pl.
reklamacje będą rozpatrywane tylko za okazaniem dowodu zakupu.
3. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać niezwłocznie po ujawnieniu wady Produktu.
4. Uprawnionym do zgłaszania reklamacji jest wyłącznie rzeczywisty nabywca.
5. Zgłoszenie reklamacyjne odbywa się bezpośrednio w Dziale Kontroli Jakości Wuteh
6. W szczególnych przypadkach przebieg procesu reklamacji może zostać indywidualnie uzgodniony z osobą odpowiedzialną w Dziale Obsługi Klienta Wuteh.
7. Fabryka Mebli Biurowych Wuteh S.A. ma obowiązek rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
8. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji, związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji Produktu, nabywca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich danych, a także w razie potrzeby okazać lub udostępnić Produkt w celu weryfikacji zasadności roszczeń gwarancyjnych.
9. Przy reklamacjach nowych Produktów z uszkodzeniami mechanicznymi, zaleca się zachowanie elementów opakowania w celu oceny przyczyny uszkodzeń.
10.Bezzasadna odmowa oględzin Produktu w miejscu jego użytkowania lub warunków w jakich jest on użytkowany lub bezzasadna odmowa przedstawienia dodatkowych informacji, związanych z zaistnieniem wady, skutkuje nieuwzględnieniem roszczenia reklamacyjnego.
11.O sposobie zrealizowania reklamacji decyduje Producent. Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem Dział Kontroli Jakości Fabryki Mebli Biurowych Wuteh S.A. o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji. W wyjątkowych przypadkach, wymagających np. wizyty serwisanta u nabywcy w celu oględzin i oceny zasadności reklamacji, nabywca zostanie powiadomiony o podjętych działaniach.
12.W przypadku konieczności zwrotu Produktu lub udostępnienia go w celu zbadania, warunkiem przyjęcia Produktu do reklamacji jest jego wyczyszczenie oraz zapakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w transporcie. Reklamowany Produkt należy dostarczyć wraz z dokumentami na adres Producenta. W przypadku odrzucenia reklamacji, Produkt odsyłany jest zwrotnie na koszt nabywcy.
13.Wszelkie wadliwe Produkty, których wymiany dokonano w ramach gwarancji, stają się własnością Producenta. Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie internetowej Fabryki Mebli Wuteh S.A.

Odrzucenie zgłoszenia reklamacyjnego

Produkty Fabryki Mebli Wuteh zachowują swoje cechy i właściwości pod warunkiem, że są odpowiednio i zgodnie ze swoim przeznaczeniem użytkowane, dlatego nie możemy uwzględnić zgłoszenia reklamacyjnego w sytuacjach, gdy:

1. Zużycie Produktu jest efektem naturalnego procesu, jak np.: zmiany w kolorze elementów mebla wywołane przez długotrwałe oddziaływanie światła.
2. Uszkodzenie mechaniczne Produktu powstało w wyniku użytkowania Produktu przez nabywcę.
3. Nabywca uszkodził Produkt po jego odbiorze od Producenta.
4. Wady Produktu są efektem nieprawidłowego i niezgodnego z instrukcją montażu obchodzenia się z przedmiotem, a także niewłaściwej konserwacji lub nieprawidłowego czyszczenia.
5. Produkt był naprawiany przez osoby do tego nieuprawnione lub nabywca zmienił konstrukcję przedmiotu czy też w jakikolwiek inny sposób przerabiał go wedle własnego uznania.
6. Uszkodzenie, zniszczenie, utrata lub ograniczenie funkcjonalności Produktu zostały wywołane przez jakiekolwiek inne przyczyny, niż wady tkwiące w Produkcie.
7. Wady i uszkodzenia, których dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, były przyczyną obniżenia ceny Produktu przy jego zakupie.
8. Uszkodzenie powstało podczas niewłaściwego oraz nieostrożnego transportu lub przenoszenia Produktu przez nabywcę.
9.Uszkodzenie powstało w wyniku użytkowania Produktu w nieodpowiednich warunkach klimatycznych (niewłaściwy mikroklimat pomieszczenia).

Przypadki niepodlegające gwarancji

Gwarancji nie podlegają:

1. Niewielkie odchylenia w wybarwieniu powierzchni Produktów wykonanych z okleiny naturalnej.
2. Niewielkie różnice w kolorystyce poszczególnych elementów wyrobu lub pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami czy zamówieniami.
3. Zmiany barwy lub połysku, które naturalnie zachodzą w Produktach i są efektem nieuniknionego procesu starzenia.
4. Niedogodności wynikające z naturalnych właściwości surowców użytych do produkcji, jak np.: specyficzny zapach, który może stać się intensywny, gdy na małej i zamkniętej powierzchni zostanie zgromadzona większa liczba Produktów.
5. Drobne różnice w kolorystyce tkanin w odniesieniu do kolorów wycinków i próbek, co zależne jest od dostawy danej partii materiału.
6. Wgniecenia, rysy, pęcherze i inne wady blatów szklanych, niewidoczne z odległości 1 metra, przy kącie patrzenia 60 stopni. Ocena szkła odbywa się w rozproszonym świetle dziennym (natężenie 500-700 luksów), na jasnym jednolitym tle, okiem nieuzbrojonym.
7. Uszkodzenia Produktów spowodowane ostrymi narzędziami, przyrządami piśmiennymi lub oddziaływaniem substancji chemicznych.

Jak należy dbać o Produkty Fabryki Mebli Wuteh

Zasady użytkowania mebli
1. Produkty powinny być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a długowieczność można im zapewnić dzięki:
prawidłowemu montażowi, zgodnemu z zasadami umieszczonymi w instrukcji montażu danego Produktu (niewłaściwy montaż może skutkować uszkodzeniem wyrobu),
racjonalnej eksploatacji, zgodnej z instrukcją użytkowania oraz z poniższymi zasadami.
2. Produkty Fabryki Mebli Wuteh pakowane są bardzo starannie, dlatego należy zachować ostrożność przy używaniu ostrych narzędzi do otwierania opakowań, aby nie doprowadzić do uszkodzenia mebli.
3. Niegroźne wgniecenia i nieregularne fałdy na Produktach tapicerowanych powstają na ogół w wyniku pakowania i transportu. Najczęściej problem samoczynnie ustępuje najpóźniej po kilku dniach od rozpakowania Produktów.
4. Meble biurowe zachowują najdłuższą żywotność, jeśli używane są w optymalnych warunkach biurowych. Sugerujemy, aby nie używać naszych Produktów w temperaturze niższej niż 15°C i wyższej niż 30°C. Wilgotność względna powietrza powinna być utrzymywana w zakresie od 35% do 70%.
5. Wysoka temperatura niszczy meble. Nie należy zatem stawiać i przechowywać mebli bezpośrednio przy źródłach ciepła, jak np. kaloryfer, ale w odległości co najmniej jednego metra.
6. Promienie słoneczne mają negatywny wpływ na barwę materiałów. Wystawienie Produktów na długotrwałe i bezpośrednie działanie światła dziennego może doprowadzić do miejscowych przebarwień.
7. Rozpuszczalniki i inne środki chemiczne, a także gorące przedmioty uszkadzają powłoki mebli, powodując zmatowienia, przebarwienia i wypaczenia. Można tego uniknąć, pracując z podobnymi przedmiotami i substancjami z dala od Produktów.
8. Niewskazane jest przesuwanie i stawianie przedmiotów o ostrych i chropowatych krawędziach na meblach, ponieważ mogą one zarysować ich powierzchnię.
9. Nie należy stawać na meblach oraz siadać na podłokietnikach i oparciach krzeseł. Takie postępowanie może skutkować groźnym wypadkiem lub uszkodzeniem elementów mebli.
10. Co najmniej raz na pół roku należy dokręcać wszystkie śruby i od razu reagować w przypadku ich poluzowania. Poluzowanie śrub jest naturalnym objawem eksploatacji mebli.
11. Podczas przenoszenia mebli, należy chwytać je za pionowe ścianki. Trzymanie za okucia i uchwyty może spowodować uszkodzenie Produktów.
12. Biurko lub stół należy podnosić za konstrukcję nośną, a nie za blat.
13. Meble stacjonarne można bezpiecznie przemieszczać, unosząc je do góry. Przesuwanie grozi uszkodzeniem mebla lub podłogi.
14. Przed rozpoczęciem przenoszenia szaf, należy je najpierw opróżnić, a następnie zamknąć drzwi i szuflady na klucz.
15. O ile instrukcja montażu nie mówi inaczej, do przemieszczenia mebla stacjonarnego potrzebne są co najmniej dwie osoby.
16. Meble mobilne można przesuwać samodzielnie.
17. Szczególna ostrożność zalecana jest w przypadku użytkowania mebli pokrytych okleiną naturalną oraz MDF lakierowane. Takie Produkty trzeba chronić przed kontaktem z gorącymi przedmiotami oraz środkami chemicznymi, a także unikać przesuwania po ich powierzchniach ostrych lub ciężkich przedmiotów. Uszkodzeniom może zapobiec stosowanie podkładek (pod mysz, klawiaturę, a także inne przedmioty, szczególnie ciężkie). W przypadku zanieczyszczenia mebla płynem, należy natychmiast zetrzeć go chłonną i miękką ściereczką.
18. Podczas przenoszenia siedzisk modułowych, tworzących zestaw, należy najpierw rozłączyć wszystkie elementy. Przenoszenie pojedynczych elementów systemu zapobiega ich uszkodzeniu.

Konserwacja i czyszczenie

1. Powierzchnie fornirowane, melaminowane, lakierowane
Do produkcji mebli stosowane są materiały naturalne – fornir, a także drewnopochodne – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, surowa płyta pilśniowa lakierowana oraz MDF lakierowany. Takie powierzchnie należy oczyścić miękką i suchą lub wilgotną tkaniną, a następnie wytrzeć do sucha.
2. Powierzchnie laminowane
Powierzchnie z laminatu czyścimy tak samo jak płyty melaminowane czy powierzchnie lakierowane czyli miękką i suchą lub wilgotną tkaniną, a następnie wytrzeć do sucha.
3. Tworzywa sztuczne, chrom
Do czyszczenia elementów chromowanych można stosować ogólnie dostępne, nierysujące środki czystości, przeznaczone do danego rodzaju wykończenia.
4. Blaty szklane
Blaty szklane należy czyścić środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do szkła, a następnie polerować je suchą, czystą szmatką.
5. Tkaniny
Meble z tapicerką materiałową należy zawsze chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, co pozwoli uniknąć płowienia tkanin. Wszelkie zabrudzenia powinny być usuwane natychmiast po ich zauważeniu. Do czyszczenia plam i zabrudzeń z tapicerek materiałowych należy używać wilgotnych ściereczek, nasączonych ciepłą wodą oraz delikatnych płynów i szamponów czyszczących, przeznaczonych do konkretnych zabrudzeń tapicerek meblowych. Zaleca się wcześniejsze wykonanie próby działania środka na fragmencie tapicerki w mało widocznym miejscu. Ponadto tapicerki materiałowe wymagają regularnego odkurzania.

Uwaga!
Nieprawidłowo czyszczone meble zużywają się znacznie szybciej. Konserwowanie Produktów niezgodne z powyższymi zaleceniami, może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

INFOLINIA 800 550 010