KLAUZULA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

KLAUZULA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Administratorem Państwa danych osobowych jest WUTEH S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Chłopickiego 6/10.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych WUTEH S.A. sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Państwa praw mailowo: iodo@detectio.pl, kontakt 56-655-31-23 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby WUTEH S.A.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym (co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes – art. 6 ust 1 lit. f RODO).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  1. a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. b) podmioty, którym WUTEH S.A. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Spółki,  
  3. c) podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

– jeśli uznacie Państwo,  że Państwa dane osobowe przetwarzane przez WUTEH S.A. są niezgodne z rzeczywistością, macie prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  

–  żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

–  wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu WUTEH S.A.,  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez WUTEH S.A. danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

WUTEH S.A. nie przetwarza Państwa danych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

 

INFOLINIA 800 550 010