Pełna klauzula informacyjna

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNA DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FABRYCE MEBLI WUTEH S.A. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Mebli WUTEH S.A. z siedzibą: 87-100 Toruń ul. Gen. J. Chłopickiego 6.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy mailowo: rodo@wuteh.com.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby administratora.

Państwa dane osobowe uzyskane w związku z przygotowaniem dla Państwa oferty i przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia usług serwisowych i gwarancyjnych – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO)
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO)

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane. 

  1. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres prowadzenia postępowań związanych z dochodzeniem przez nas roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO)
  2. marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacje o produktach, promocjach – do czasu wycofania Państwa zgody lub otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO)
  3. tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);
  4. realizacji usługi Newsletter lub informacji handlowej – do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust 1 lit a RODO)

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych zawartych na formularzu umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem zawarcia umowy. Możemy poprosić o podanie danych dodatkowych, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Podanie danych w celu realizacji usługi newsletter oraz w celu otrzymywania ofert od podmiotów współpracujących z nami jest dobrowolne. 

 

Państwa dane będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów:

– podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych i które przetwarzają je na zlecenie Administratora: np. podmiotom udostępniającym narzędzia teleinformatyczne i dostawcom usług IT, kancelariom prawnym oraz obsługującym nas w zakresie ochrony danych osobowych.  

– innym odbiorcom – partnerom handlowym i podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub dostawczą 

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawartą z tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Możecie Państwo złożyć do nas wniosek związany z realizacją prawa do:

1) sprostowania (poprawienia) danych; 

2) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie 

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku)

 4) dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). 

Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 i ust 1 lit a, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Wnioski należy składać w siedzibie głównej firmy: 87-100 Toruń ul. Gen. J. Chłopickiego 6. Wzór wniosku udostępniliśmy naszej stronie internetowej: https://wuteh.com.pl/rodo/. Możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam potwierdzić Państwa tożsamość.  Skorzystanie przez Państwa z uprawnienia, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych. 

W dowolnym momencie możecie wnieść Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. 

Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

INFOLINIA 800 550 010