Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w FM WUTEH S.A.  informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Fabryka Mebli WUTEH S,A,  którego siedziba w mieści się w Toruniu, przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 6.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@detectio.pl
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy w FM WUTEH S.A. będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy i  wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.
 4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO( wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ) w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tekst jednolity kwiecień 2019 ), a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 8. FM WUTEH S.A. zgodnie z obowiązującym prawem będzie przetwarzał niżej wymienione dane osobowe kandydata do pracy: imię ( imiona ) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy, określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku.
 9. FM WUTEH S.A. realizując obowiązek prawny wynikający z przepisu prawa tj. wystawienia skierowania na badanie lekarskie będzie przetwarzał dane osobowe kandydata, takie jak: adres zamieszkania i numer PESEL a także szczególne kategorie danych takie jak dane o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 
 10. FM WUTEH S.A. na etapie rekrutacji będzie ponadto przetwarzał dane osobowe kandydata w szczególnej kategorii danych o stanie zdrowia, żądając przedstawienia aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą do wydania takiego orzeczenia, na podstawie art. 229 par 1 3 Kodeksu pracy.
 11. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 12. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy w FM WUTEH S.A. do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Dane kandydatów do pracy, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 14. Kandydaci do pracy w FM WUTEH S.A. posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 15. Kandydaci do pracy w FM WUTEH S.A.  mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Dane osobowe kandydatów do pracy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
INFOLINIA 800 550 010